اخبار

اخبار


هدایت
2017-11-06 17:41:100

هدایت

پس ازاتمام پایه نهم و هنگام ورود به پایه دهم هدایت تحصیلی دانش آموز انجام می گیرد. هدایت تحصیلی و انتخاب رشته دانش آموزان مقطع متوسطه توسط مشاوران مدارس در سراسر مدارس متوسطه کشور انجام می


هدایت
2017-11-06 17:41:100

هدایت

پس ازاتمام پایه نهم و هنگام ورود به پایه دهم هدایت تحصیلی دانش آموز انجام می گیرد. هدایت تحصیلی و انتخاب رشته دانش آموزان مقطع متوسطه توسط مشاوران مدارس در سراسر مدارس متوسطه کشور انجام می


هدایت تحصیلی
2017-11-06 21:47:340

هدایت تحصیلی

لتاذنمئکوگ :"»«کتمنالتبیلطباتنمکمگ: